ไม่มีหมวดหมู่

การยางแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

Posted On February 24, 2021 at 5:00 pm by / No Comments

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทย